fbpx

תנאי שימוש באתר Zlo.co.il

השימוש באתר האינטרנט של זכות לעובד (להלן "האתר"), בכל התכנים הכלולים בו ובשירותים השונים
 הפועלים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה, ולכן אתה מתבקש לקרוא אותם בקפידה.
תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר רק לצורכי נוחות, והם נוגעים, כמובן, גם לנשים.

השימוש באתר זכות לעובד

1. אתה מצהיר ומסכים כי ידוע לך שבשימושך באתר אתה מצהיר כי קראת והבנת את כל התנאים שלהלן,
אתה מסכים להם ומתחייב לקבל על עצמך את כל ההתחייבויות הנוגעות לך על פיהם ו/או הנובעות מהם,
וכי יש בשימושך זה כדי הסכם בינך לבין זכות לעובד (להלן "ההסכם" או "הסכם זה").

2. זכות לעובד רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות ו/או
להפסיק את מתן השירות או את אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות כל הנוגע לתוכן האתר
 ו/או השירות או השעות שבהן אפשר להשתמש באתר, ו/או לקבל את השירות או את הציוד הדרוש
 לקבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו (ככל שנדרש ציוד שכזה).

כמו כן זכות לעובד רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט לשנות,
לתקן או לבטל את ההוראות ואת התנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול הוראות ותנאים חדשים,
ולפיהם יינתן לך השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר, וזאת מבלי שתוטל עליה החובה להודיע לך על כל שינוי.
לפיכך אתה מאשר כי בכל כניסה שלך לאתר תעיין בתנאי השימוש ותתעדכן בדבר השינויים שחלו בו, אם חלו.

3. אתה מתחייב להשתמש באתר אך ורק למטרות אישיות ולא למטרות מסחריות,
ונאסר עליך להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם,
ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע או התכנה שמקורם באתר. 

4. אתה מתחייב להשתמש באתר אך ורק למטרות חוקיות,
 ומבלי לגרוע מהאמור לעיל לא תעביר אל האתר ו/או באמצעות האתר כל חומר שיש בו מן המפורט להלן:

(א) פגיעה או הפרה, על פי כל דין שהוא, בזכויות החברה ו/או בזכויותיהם של צדדים שלישיים כלשהם.
(ב) עברה, איום, ניצול לרעה, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, גסות רוח, תועבה או אי נעימות כלשהי.
(ג) עידוד התנהגות המהווה עברה פלילית או המקימה חבות אזרחית או שיש בה הפרת דבר חקיקה כלשהו.
(ד) פרסומת או שידול לרכוש מוצרים או שירותים, אלא אם כן ניתן לכך אישור מ-זכות לעובד מראש ובכתב.
(ה) כל שימוש באתר שתעשה, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של זכות לעובד,
שיש בו כדי להגביל, להרתיע או למנוע מאחר את השימוש באתר, הוא אסור בהחלט ומהווה הפרה של הסכם זה.

5. במידה וקיימת התקשרות חוזית בינך לבין זכות לעובד לצורך אספקת שירותי בדיקת תלושי שכר וזכויות עובדים ,
יחולו התנאים הקבועים באותה התקשרות. בהיעדר התקשרות כזאת,
אנו אוספים אך ורק מידע (כגון: שם, כתובת, כתובת אי-מייל, מספר טלפון וכד') שנמסר לנו על ידך ומרצונך.

מידע זה ישמש אותנו אך ורק לצורך הצעת הצעות שיווקיות, מסחריות ו/או שירותיות אליך הנוגעות לשירותי זכות לעובד בלבד.
אנו נהיה רשאית להעביר מידע זה אך ורק לצדדים שלישיים המספקים לנו שירותים,
לצורך עיבוד ו/או עריכת ו/או העברת פניותינו כאמור, ובכפוף להתחייבותם שלא לעשות כל שימוש אחר במידע.

לתשומת לבך, אנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע האמור גם אם מילאת רק חלק מהשדות בטופס הרלוונטי ו/או לא השלמת את מילויו.
מידע נוסף שאנו אוספים הינו מידע בנוגע לאופן השימוש באתר זכות לעובד,
כגון: לאיזה עמודים המשתמשים מגיעים, או כמה משתמשים גולשים באתר זכות לעובד על בסיס יומי וכדומה.
במידע זה נעשה שימוש רק על בסיס מצטבר.

 הינך רשאי לבקש הסרת המידע האמור ממאגרינו בכל עת, בטלפון *6243 או במייל: office@zlo.co.il.
עם זאת, אנו נהיה רשאים לשמור במאגרינו כל מידע הדרוש לנו לצורך אספקת שירותי בדיקת תלושי שכר
 וזכויות עובדים בהתאם להתקשרות עימך, וכן לקיום כל מחוייבות החלה על עלינו על פי כל דין

אין באמור לעיל כדי לגרוע מ-זכות לעובד כל סעד חוקי העומד לרשותה בגין הפרת תנאי ו/או הוראה כלשהי בהסכם זה.

ביצוע פעולות באמצעות האתר

6. תנאי לביצוע פעולות באמצעות האתר, הינו היותך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או שאינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, אין באפשרותך לבצע פעולות באמצעות האתר.
 לעניין תנאי שימוש אלה, "פעולות" כוללות בין היתר: ביצוע תשלומים,
עדכון אמצעי תשלום, תיאום, ביטול או עדכון שעת ביקור טכנאי או מתקין,
הצטרפות לשירותי זכות לעובד, שינוי, עדכון, הסרה או הוספה של שירותים, וכיו"ב.

7. על מנת לבצע פעולות באתר, עליך להקליד פרטים מזהים כפי שיתבקשו ע"י זכות לעובד,
 לרבות קוד אימות שיישלח למכשיר הטלפון הנייד שלך.
באחריותך לוודא כי הקוד לא יימסר או ייחשף לגורם כלשהו, על-מנת שלא ייעשה בו שימוש לרעה.

על מנת שהפעולה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים.
לתשומת לבך, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית.
נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים,
לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו ל- זכות לעובד עקב האמור.
במעמד ביצוע פעולת תשלום או עדכון פרטי אמצעי תשלום, תבצע זכות לעובד בדיקה של פרטי כרטיס האשראי
 ועם קבלת אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תימסר הודעה מתאימה.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, תקבל הודעה מתאימה.
זכות לעובד שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי,
את ביצוע הפעולות באמצעות האתר ו/או לבטל פעולה שביצע משתמש, לרבות, אך לא רק,
בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי השירות אינו מתאים ללקוח,
 אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש,
 בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתנאי השימוש; המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין,
 המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים,
 המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב- זכות לעובד ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר
 ו/או בצד ג' אחר כלשהו; בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון",
 אין באפשרות זכות לעובד לבצע ניהול תקין של האתר, לספק למשתמש את המוצרים ו/או השירותים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה.

בסעיף זה "כוח עליון" משמעו, בין היתר: תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות,
 חבלה כלשהי, אסון טבע או אירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית זכות לעובד לבטל את העסקה מבלי שתישא,
 בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו בנסיבות העניין.

חיוב כרטיסי האשראי בפועל מתבצע על ידי חברות האשראי ובאחריותן הבלעדית.
זכות לעובד אחראית אך ורק להעברת הוראות החיוב לחברות האשראי.
עיסקת המכירה באמצעות האתר מהווה עיסקה במסמך חסר.
 במקרה של שימוש לרעה בכרטיס האשראי על ידי גורם לא מורשה תהיה זכאי לשיפוי הקבוע בדין מחברת האשראי בלבד.
אולם, זכות לעובד לא תהיה אחראית כלפי בעל הכרטיס לשימוש לרעה כאמור.

ביצוע הפעולות באמצעות האתר כפוף לתנאי הסכמי המנוי ומדיניות הגנת הפרטיות של זכות לעובד,
להוראות סיכום המכירה ולהוראות תקנוני המסלולים או המבצעים אליהם הצטרפת.

קניין רוחני ואבטחת מידע

6. באתר חומרים שונים המוגנים בזכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות,
לרבות תוכן, תכנה, תמונות, וידאו, גרפיקה, מוזיקה וקול,
אשר מקצתם בבעלות זכות לעובד וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים.
 יתרה מזאת, כל האתר וכל תוכנו מוגנים בזכות יוצרים כיצירה שלמה.
אינך רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, להשתתף בהעברה או במכירה,
להשתמש באתר או בכל חלק ממנו כדי ליצור יצירה נגזרת או לנצל את האתר ו/או את תוכנו של האתר
כולו או חלקו למטרות כלשהן, זולת אלו המפורטות בהסכם זה.

למרות זאת אתה רשאי להעביר נתוני מידע מהאתר אל המחשב שלך (Download) (להלן "שליפה")
 רק לשימושך האישי במקום שבו הותר הדבר במפורש.
חוץ משליפה לשימושך האישי אינך רשאי לבצע כל העתקה, הפצה, שידור, העברה,
פרסום או ניצול אחר של נתוני מידע שהועברו מהאתר אל מחשבך ללא אישור מראש ובכתב
מאת זכות לעובד או מבעל הזכויות אם אין זו זכות לעובד.

אם תעתיק, תפיץ, תשדר, תעביר, תפרסם או תבצע ניצול מסחרי אחר של נתוני המידע שהועברו מהאתר אל מחשבך,
באופן חוקי ובהתאם לתנאי הסכם זה, אינך רשאי לשנות או למחוק את שמו של בעל הזכויות במידע האמור,
את סימני המסחר או את סימני הגנת הזכויות המופיעים על המידע האמור.
אתה מכיר בכך ששליפה ו/או כל פעולה חוקית אחרת באתר אינה מקנה לך זכות קניינית כלשהי במידע
האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

7. אינך רשאי להעביר ממחשבך אל האתר (Upload) חומר כלשהו המוגן בזכויות יוצרים,
 סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם כן קיבלת את רשותו של בעל הזכות הרלוונטית מראש ובכתב.
אם חומר כאמור מוגן או אינו מוגן בזכויות קניין רוחני כאמור, יחול נטל הראיה רק עליך.

 אתה תהיה האחראי הבלעדי לכל חבות שהיא בעטיו של כל נזק שייגרם בעקבות הפרת זכות יוצרים
 ו/או כל זכות קניינית אחרת, ו/או לכל נזק שייגרם בעקבות העברת חומר כלשהו ממחשבך לאתר.
כל העברת חומר כאמור ממחשבך אל האתר תיחשב אוטומטית כהצהרה שלך שבעליו של כל חומר שכזה
 העניק ל-זכות לעובד רשות ו/או רישיון בלתי חוזרים, ללא תמורה וללא הגבלת זמן,
להשתמש, להעתיק, לשנות, לפרסם, לתרגם ו/או להפיץ את החומר כולו או חלקו וכן לשלבו ביצירה קיימת בכל דרך שהיא
 ובאמצעות כל מדיה ו/או טכנולוגיה עכשווית ו/או עתידית.

כל זאת לכל אורך התקופה שהחומר האמור מוגן בזכויות קניין רוחני.
כמו כן תיחשב העברת החומר כאמור (א) התחייבות לשפות ולפצות את זכות לעובד בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לה,
לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפטיות ככל שיהיו כאלה, אם יתגלה שהצהרה כאמור בסעיף 6(א) לעיל אינה נכונה.
בזאת אתה מעניק הרשאה בלתי חוזרת לכל משתמש אחר באתר לקבל גישה, צפייה,
אחסון או העתקה של חומר כאמור, לשימושו האישי של כל משתמש אחר כאמור.

8. אתה מאשר כי ידוע לך ש-זכות לעובד עושה את מרב המאמצים להגן על מערכות המחשב שלה
 באמצעי ההגנה העומדים לרשותה אולם לעתים מאמצים אלה נכשלים.
 כמו כן אתה מאשר ש-זכות לעובד אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב שלה כאמור לעיל,
עובדה העשויה לשבש ולהפריע לפעילותו התקינה של האתר.

עוד אתה מאשר שידוע לך שחדירה למערכות המחשב של זכות לעובד ו/או למערכות המחשב של אתר זכות לעובד היא עבירה פלילית,
ואתה מתחייב שלא לבצע ו/או לסייע לבצע כל פעולת חדירה ו/או ניסיון חדירה למערכות אלה,
לרבות סקירת נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשבים אלו, פיצוח מערכות ההצפנה ו/או אבטחה המגנות על מערכות אלו.

9. זכות לעובד נוקטת באמצעי זהירות מקובלים, באמצעות פרוטוקול הצפנת המידע SSL,
על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות ועל אבטחת המידע והנתונים המוזנים על-ידך בעת ביצוע פעולות באמצעות האתר.
על אף האמור, אין באפשרותה של זכות לעובד להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה
 או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות.

לפיכך, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי זכות לעובד ו/או להשתמש בו לרעה,
לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי זכות לעובד.
כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, זכות לעובד לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא,
עקיף או ישיר שייגרם לך או למי מטעמך, אם מידע כלשהו שמסרת יאבד או יגיע לגורם זר ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 זכות לעובד תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה
 או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע ב- זכות לעובד ו/או בצדדים שלישיים כלשהם,
המשתמש עשה שימוש באתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי זכות לעובד צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש
 לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.

המידע המופיע באתר וקישורים

9. אתה מכיר ומסכים כי האתר בכללותו – לרבות כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר,
 השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתכנות העומדות בבסיסו – מוגשים ומועמדים לרשותך כמות שהם,
וכי אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם,
במפורש, מכלל או מכוח כל דין כלפיך ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו,
אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.

לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית מכל סוג שהוא ובהסתמך על מידע המצוי באתר,
זכות לעובד ממליצה לך לבדוק את העובדות לאשורן, לרבות היוועצות ביועץ מוסמך בתחום הרלוונטי.
זכות לעובד לא תישא בכל אחריות מכל סוג שהוא על החלטות ו/או על פעולות,
לרבות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות, אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע המסופק באתר.

10. אתה מאשר כי אם יש באתר קישורים לאתרים אחרים (להלן "האתרים המקושרים") – לרבות באמצעות צדדים שלישיים המפרסמים באתר
 – ידוע לך כי כל מידע מכל סוג שהוא באתרים המקושרים, לרבות מידע מסחרי,
אינו נערך בידי זכות לעובד, ול-זכות לעובד אין כל שליטה עליהם.

אתה מאשר כי ידוע לך שייתכן שהתוכן שבאתרים הנ"ל שגוי, חלקי, מקומם, בלתי מוסרי ובלתי חוקי,
 וכי זכות לעובד אינה אחראית לו ול-זכות לעובד אין אפשרות לקבוע את מידת המהימנות, החוקיות ו/או המוסריות שלהם.
הסתמכות על האתרים המקושרים היא באחריותך המלאה והבלבדית.

אתה מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול רק על עצמך את כל האחריות,
לרבות כל סיכון אפשרי הנובע מכל שימוש שתעשה באתר ו/או בכל קישור שיהיה מהאתר לכל אתר אחר.

תמיכה

11. זכות לעובד רשאית להציע כמה פתרונות מעשיים במקום שיוקצה לכך באתר כדי לאפשר מתן תשובות לשאלות נפוצות אגב השימוש באתר.
עם זאת אתה מאשר כי ידוע לך ש-זכות לעובד אינה מתחייבת להעניק כל תמיכה בשימוש
 וכי אין לך ולא תהיינה לך כל טענות כלפי זכות לעובד בעניין זה.

שימוש בכלי פרסום

12. לידיעתך באתר זכות לעובד מופעל תג שיווק מחדש.
שיווק מחדש מאפשר להציג מסרים לגולשים שביקרו בעבר בדפים מסוימים באתר, בזמן שהם מבקרים באתרים אחרים ברשת המדיה של Google.
13. תג השיווק מחדש מורה לAdWords לשמור את מזהה קובץ ה Cookie שלך
כאשר אתה מבקר בדף מסוים באתר וכך הוא נוסף לרשימת השיווק מחדש.
14. תוכל לבטל את ההצטרפות לשימוש של Google בקובצי cookie, על פי ההסבר במנהל העדפות המודעות.
לחלופין, תוכל לבטל את ההצטרפות לשימוש של ספק של צד שלישי בקובצי cookie, על פי ההסבר בדף ביטול ההצטרפות של יוזמת הפרסום ברשת.

אחריות

15. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 8 לעיל כל אחד מיחידי זכות לעובד ו/או עובדיהם,
בעלי המניות שלהם, סוכניהם, ספקי התוכן השונים או מעניקי הרישיונות השונים הנוגעים לאתר ולתוכנו,
עושים כל שביכולתם לוודא שהאתר, איכותי, אמין, שלם וכך גם רמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר.
 אולם הם אינם יכולים, מבטיחים או מתחייבים לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר
 ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות
 (לרבות נזקים, קלקולים, תקלות תכנה וחמרה ב-זכות לעובד) ו/או גישה בלתי מורשית למחשבי זכות לעובד,
כמו גם לתוצאות שיושגו בעקבות שימוש באתר ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העדכון של תוכנו של האתר
ו/או של כל מידע המאוחסן באתר או שניתנת אליו גישה באמצעות האתר.

16. אתה מצהיר בזאת ומסכים כי זכות לעובד ו/או כל גוף או אדם הנוגעים ו/או מעורבים ביצירת האתר,
 בהפקתו, בהפצתו או בהפצת תוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות בנוגע לכל נזק, פגיעה, הפסד או הוצאה,
 ישירים או עקיפים, משניים, ייחודיים או תוצאתיים – הנוגעים לקבלת המידע המצוי באתר ו/או השירותים הניתנים
באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר ו/או מידע הניתנת אליו גישה באמצעות האתר,
 לרבות אך לא רק, אבדן נתונים או רווחים שייגרמו בעקבות כל כשל, שגיאה, שיבוש השמטה,
הפרעה, מחיקה, פגם, איחור או עיכוב של כל פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירוסים כלשהם,
נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר,
 ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת
 ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם – וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו רק עליך.
אתה מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל על כל תחולתו ותוכנו של האתר.

אתה מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את זכות לעובד, את מנהליה,
את נושאי משרה בה, את בעלי מניותיה, את עובדיה, את סוכניה ואת הבאים מכוחה כנגד כל תביעה, דרישה והוצאה,
לרבות שכר טרחה של עורך דין, הנובעים מכל שימוש שתעשה באתר.

הפסקת השירות

אתה מאשר כי ידוע לך ש-זכות לעובד תהיה רשאית לסגור את האתר או לשנות את מהות השימוש בו בכל עת שתחפוץ.
 זכות לעובד תעשה את מרב המאמצים להודיע על שינוי כאמור לעיל בהודעה שתפורסם באתר.

סמכות שיפוט

17. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל.
סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה ותהיה נתונה לבית משפט בתל-אביב.
 על חוזה זה יחולו הוראות חוק חוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970.

המונח זכות לעובד נוגע ל"זכות לעובד בע"מ".

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!