fbpx

חוק פיצויי פיטורים

חוק פיצויי פיטורין הוא חוק שחל על עובד שפוטר או התפטר ממקום עבודתו לאחר תקופה מסוימת, במאמר הבא ננסה לפרט מהו חוק פיצוי פיטורין על כל סעיפיו, על מי הוא חל באלו תנאים ומה הוא כולל.

 

חוק פיצויי פיטורים - מי זכאי?

1. זכאות לפיצויים

הזכאות לפיצויי פיטורים חלה במקרים הבאים:
1. א. לעובד שעבד במשך שנה ברציפות באותו מקום עבודה, או בעובד עונתי (הגדרה של עונה היא הכוונה לעובד שעבד 3 חודשים רצופים בשנה מתוכם עבד בפועל לפחות 60 ימים),שעבד שתי עונות בשנתיים ברצף – אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, כלומר העובד זכאי לפיצויי פיטורין מהמעסיק באחד מהמקרים הללו. 

ב. עובד שעבר ממקום עבודה אחד לשני אצל אותו מעסיק והתחלפו המעסיקים במקום העבודה הנוכחי – יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק הקודם עבור התקופה בה עבד, או במקום העבודה הקודם וזה ייחשב לו כאילו הוא פוטר בתאריך שבו התחלפו המעסיקים.

במידה והמעסיק החדש ייקח אחריות בכתב על חילופי המעסיקים, ויהיה אחראי לתשלום פיצויי הפיטורים שמגיעים לעובד מהמעסיק הקודם – אז המעסיק הקודם יהיה פטור מתשלום פיצויים,
ותקופת עבודתו אצל המעסיק הקודם או מקום העבודה הקודם תיחשב לו כאילו עבד במקום העבודה הנוכחי.

2. רצף במקום העבודה

2. כשמתכוונים לרצף במקום העבודה, הכוונה שהרצף יישמר גם במידה שחלה הפסקה בעבודה בגלל אחד או יותר מהתנאים הבאים:

א. יום מנוחה שבועית או יום חג – שבהם לא עובדים, אם על פי חוק ואם על פי נוהג וכן לגבי תאריך ה-1 למאי ( שהינו יום הפועלים הבינלאומי).

ב. חופשה שנתית

ג. חופשה או פגרה בתשלום שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעסיק.

ד. חופשה או פגרה ללא תשלום שניתנו לעובד על פי חוק או בהסכמת המעסיק.

ה. שביתה או השבתה

ו. תאונה

ז. מחלה

ח. יום אבל במשפחה (שמטעמי דת או נוהג לא עבד העובד)

ט. הפסקה זמנית (ללא ניתוק יחסי העבודה או הפסקה תוך ניתוק יחסי עבודה על תקופה שלא עולה על 6 חודשים).

י. אימון לשירות עבודה (לפי חוק שירות עבודה במקרי חירום, בהם ניתן לגייס בצו עובדים חיוניים בשעת חירום)
י"א. שירות צבאי או שירות חלקי – למעט שירות צבאי על פי התחייבות לשירות קבע צבאי שלא התקיימו בו התנאים שנקבעו בסעיף 1, וכן שירות מילואים, לפי חוק שירות המילואים.

מתי פיטורים לא יפגעו בזכות העובד למתן פיצויים?

א. כאשר העובד פוטר סמוך לסיום שנת העבודה – (אם לא הוכח אחרת), ייחשבו פיטוריו כפיטורים שנועדו לפגוע בזכות לפיצויי פיטורין ועל כן הזכות של העובד לפיצויים לא תיפגע.

ב. עובד שמעסיקו נפטר או החברה שבה עבד פשטה את הרגל, או באם מדובר על תאגיד שהתפרק או נמחק – יהיה זכאי לפיצויי פיטורים כאילו פוטר.

3. פיצויים לעובד שנפטר

 א. במקרה שעובד נפטר – המעסיק שלו ישלם את פיצויי הפיטורים לשארים שלו כאילו הוא פיטר אותו, המונח שאירים, מתייחס לבן הזוג של הנפטר בזמן הפטירה לרבות בן הזוג הידוע בציבור והוא גר איתו וכן הילד של העובד שהוא בגדר תלוי במבוטח לעניין גמלאות לפי חוק הביטוח הלאומי.

ב. במידה ואין בן זוג או ילדים לעובד שנפטר כאמור ילדים והורים שעיקר הפרנסה שלהם הייתה על גבי העובד שנפטר, וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות 12 חודשים לפני פטירתו וכל פרנסתם הייתה על גבי הנפטר.

ג. במידה ופיצויי הנפטר משולמים לשאירים שאינם בן הזוג או הילד התלוי בו כאמור, יופקדו הפיצויים בבית דין לעבודה (האזורי) ויינתנו לשאירים על פי פסיקתו של בית הדין האזורי לעבודה לפי החלוקה שתקבע בהתאם למצבם הכלכלי ומידת התלות שלהם בעובד שנפטר.

ד. פיצויי פיטורים של עובד שנפטר אשר ישולמו לשאירים – לא ייחשבו כחלק מעיזבון (ירושה) של הנפטר.

4. התפטרות בשל מצב בריאותי לקוי

4. במקרה שעובד התפטר בשל מצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחתו – כאשר לאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ונסיבות נוספות הייתה סיבה מספקת להתפטרותו – אז התפטרותו תיחשב כפיטורים, המונח "בן משפחה" בסעיף זה מתייחס לבן משפחה שנקבע בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת.

5. התפטרות של הורה

במידה ועובדת התפטרה תוך 9 חודשים מיום לידתה על מנת לטפל בילד שלה, ייחשב העניין כפיטורים, כנ"ל לגבי עובדת שהתקיימו לגביה אחד מהתנאים הבאים:

א. במידה וקיבלה העובדת ילד לאימוץ שטרם מלאו לו 13 והודיעה על כך למעסיק שלה, ובתוך 9 חודשים מיום שקיבלה אותו לאימוץ – התפטרה על מנת לטפל בו.

ב. קיבלה ילד לביתה לאומנה (לפי חוק אומנה לילדים) -ילד שגילו אינו עולה על 10 שנים, ובתוך 9 חודשים מיום קבלתו התפטרה מעבודתה על מנת לטפל בו, ובלבד שניתן אישור לכך מאת מנחה האומנה כי ההתפטרות נדרשה מטעמי טובת הילד.

ג. עובדת שקיבלה למשמורת שלה – ילד כהורה מיועד לפי הסכמים לנשיאת עוברים, והתפטרה תוך 9 חודשים מיום קבלת הילד על מנת לטפל בו.

ד. הוראות סעיף 5 יחולו בשינויים המחויבים על עובד והכל אם נתקיים בו אחד מהתנאים הבאים:

א. בת זוגו של העובד הייתה מועסקת במשך 6 חודשים רצופים לפחות
בסמוך ולפני יום התפטרותו, לעניין זה תיחשב כעבודה גם תקופה של הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עבודה.

ב. הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או בטיפולו בשל מחלה או נכות של בת זוגתו.

ג. בת זוגתו של העובד הייתה עובדת עצמאית (לא שכירה) במשך 12 חודשים רצופים לפחות בסמוך לפני יום הלידה או בסמוך לפני יום קבלת הילד לאימוץ, למשמורת או לאומנה, ולא הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול בילד.

ד. במידה והתפטר בן הזוג כאמור בסעיף 5 או 5 ד' – לא יחולו הוראות סעיף זה על בן הזוג השני.

ה. שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע בתקנות, הוראות בדבר חובת מסירת הודעות למעסיק לעניין סעיף זה מאת בני זוג או אחד מהם באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

ו. שר העבודה והרווחה יקבע בתקנות, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, הוראות בעניין הגדרת עובדת עצמאית לעניין סעיף 5 ד' וכללים בדבר הוכחת עיסוקה כעובדת עצמאית ודרכי הוכחה בעניין אי הפסקת עיסוקה, כאמור באותו סעיף. 

6. התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות

א. עובדת שהתפטרה עקב שהייה במקלט לנשים מוכות, שאושרה על ידי מחלקה לשירותים חברתיים או על ידי משרד העבודה והרווחה, תיחשב ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים, ובלבד שסמוך לפני התפטרותה שהתה במקלט תקופה של 60 יום לפחות, (האישור לעניין סעיף זה וכן מחלקה לשירותים חברתיים ומקלט לנשים מוכות – כהגדרה סעיף 7(ג)(5) לחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954).

 

7. התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות

 לעניין חוק זה, התפטרות עובד תיחשב כפיטורים עקב העתקת מקום מגוריו.
א. מעבר דירה עקב נישואיו – מעבר ליישוב בישראל שבו היה גר בן-זוגו, בתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת.

ב. מעבר דירה ליישוב חקלאי – מעבר מיישוב שאינו יישוב חקלאי, או מעבר ליישוב באזור פיתוח מיישוב שאינו באזור פיתוח, בתנאים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת או מיישוב שאינו עיר פיתוח כמשמעותה בחוק ערי ואזורי פיתוח לעיר פיתוח לעניין סעיף 8 ובלבד שהוכיח כי הוא תושב, כהגדרתו בחוק,
(בעיר הפיתוח לעניין זה – "יישוב חקלאי" או "יישוב באזור פיתוח" – יישוב שנמנה עם סוגי יישובים שנקבעו בתקנות באישור ועדת העבודה של הכנסת כישובים חקלאיים או ישובים באזור פיתוח).

ג. מעבר בשל סיבות אחרות שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת, כסיבות המצדיקות את העתקת מקום מגוריו של העובד.

8. אי חידוש חוזה עבודה

א. במידה ועובד היה מועסק על פי חוזה עבודה לתקופה קצובה והתקופה הגיעה לסיומה, ייחשב לעניין חוק זה כאילו העובד פוטר, אלא אם כן המעסיק הציע לו לחדש את החוזה,
במידה והעובד סירב לחדש את החוזה – ייחשב, לעניין חוק זה, כאילו העובד התפטר. 

ב. יש לציין שהודעה מהמעסיק בגין חידוש החוזה צריכה להימסר לעובד לפחות שלושה חודשים לפני סיום תקופת החוזה.

זכאות לפיצויי פיטורים בעת חילופי קבלנים במקום העבודה

לגבי סעיף 8, בגין אי חידוש חוזה עבודה:

מזמין שירות – ייחשב מי שמקבל אצלו שירות מקבלן שירות.
מעסיק בפועל, קבלן כוח אדם וקבלן שירות – כהגדרה בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.

קבלן – קבלן כוח אדם או קבלן שירות, לפי העניין.
ג. במידה והסתיימה ההתקשרות בין קבלן ובין מעסיק בפועל או מזמין שירות, והעובד של הקבלן עבר להיות מועסק על ידי קבלן אחר שהתקשר עם אותו מעסיק בפועל או אותו מזמין שירות – העובד שצבר תקופת העסקה המזכה בפיצויי פיטורים יהיה זכאי לפיצויי פיטורים מהקבלן שההתקשרות עמו הסתיימה וייחשב לו כאילו פוטר, אפילו אם אותו קבלן הציע לו עבודה חלופית.

ד. אין בהוראות סעיף זה כדי להפחית מההוראות הבאות –
1. סעיף 1 לגבי עובד כאמור בסעיף ב' שלא צבר במועד סיום ההתקשרות תקופת העסקה המזכה בפיצויי פיטורים.
2. סעיף 12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996

פיצויים ותקופת חניכות – בוטל

9. התפטרות אחרת שדינה כפיטורים

א. עובד שהתפטר עקב הרעת תנאים מוחשית בתנאי העבודה, או בגלל נסיבות אחרות הקשורות ליחסי עבודה, שבהן אין לדרוש ממנו שימשיך בעבודתו – ההתפטרות שלו תיחשב כפיטורים. ב. עובד עונתי שהתפטר לאחר שעבד 3 עונות רצופות באותו מקום עבודה כיוון שלא הובטח לו שיעבוד ברציפות במקום העבודה – התפטרותו תיחשב כפיטורים, כלומר כאילו הוא פוטר ולא התפטר. ג. עובד שהתפטר סמוך ולפני שהתקיים אחד מהתנאים האלו ובשל אותו תנאי – ההתפטרות תיחשב לו כפיטורים. 1. אם הוא התגייס לשירות סדיר לחוק החיילים המשוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט-1949.

2. אם הוא החל לשרת בשירות אזרחי כהגדרתו בחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017, במידה ששירת בשירות אזרחי שישה חודשים לפחות.

3. במידה והוא התנדב לשרת בשירות למטרה ציבורית או לאומית, ועקב כך נדחה שירותו הסדיר לפי חוק שירות ביטחון, וזאת אך ורק אם ושירת בשירות בהתנדבות שישה חודשים לפחות.

4. אם הוא החל לשרת בשירות לאומי – אזרחי כהגדרתו בחוק, וזאת רק במידה ושירת בשירות לאומי – אזרחי שישה חודשים לפחות.

ד. עובד שהתפטר כיון שנבחר לראש רשות מקומית או לסגן ראש רשות מקומית וקיבל שכר מקופת הרשות המקומית – ההתפטרות שלו תיחשב כפיטורים (הוראה זו לא תחול אם המעסיק הסכים כלפי העובד בכתב לכך שהתקופה בה כיהן העובד בכהונתו – תיחשב כחופשה ללא תשלום). ה. אם עובד שהגיע לגיל פרישה התפטר (לפי חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004),

ההתפטרות שלו תיחשב כפיטורים, אבל מותר לזקוף על חשבון פיצויי הפיטורים המגיעים מכוח סעיף זה, או במקומם, כל סכום המשולם לעובד מקופת גמל, לפי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה, עקב תשלומי המעסיק לקופה,
ושנועד לשמש כפיצויי פיטורים או לבוא במקומם, גם אם לא נתקיימו התנאים האמורים בסעיפים 14 או 20.

10. פיצויים לעובד המתגייס למשטרה

א. עובד שמתגייס למשטרת ישראל או לשירות בתי הסוהר ובסמוך לגיוס שלו עבד והתפטר מעבודתו לצורך גיוסו – הוא או השאירים שלו יהיו זכאים לפיצוי פיטורים אם חלו אחד מהתנאים הבאים: 1. אם הוא שירת שישה חודשים לפחות במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר.

2. אם השירות שלו הופסק בגלל אחת הסיבות המזכות בפיצויי פיטורים לפי חוק זה.

3. אם השירות שלו הופסק עקב זה שנמצא שהוא אינו מתאים לשירות, (ובלבד שלא נפסק השירות בנסיבות שלא היו מזכות אותו בפיצויי פרישה מהמשטרה או משירות בתי הסוהר).

11. שיעור הפיצויים

א. היחס של פיצויי הפיטורים נקבע כך: שכר של חודש אחד עבור כל שנת עבודה אצל עובד במשכורת אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה,
ושכר של שבועיים לכל שנת עבודה בעובד בשכר, אם מדובר בחלק מהשנה שלאחר שנת עבודה – העובד יהיה זכאי לפיצויים יחסיים עבור אותה תקופה, לגבי עובד עונתי – אם עבד בחלק מהשנה, הוא יהיה זכאי לפיצויים יחסיים גם אם סך התקופות שעבד הסתכמו בפחות משנת עבודה.

בעניין זה, "עובד במשכורת" הכוונה לעובד שהתשלום עבור עבודתו, משולם על בסיס של חודש או של תקופה ארוכה יותר, "עובד-בשכר" – הכוונה לעובד שאינו עובד במשכורת.

ב. שר העבודה רשאי, לאחר התייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, להגדיל בתקנות את שיעור פיצויי הפיטורים לעובד בשכר, תקנות שיכולות להיות כלליות או לפי ענפי עבודה.

12. חישוב שכר עבודה

שר העבודה באישור ועדת העבודה של הכנסת, יקבע בתקנות את הרכיבים של שכר העבודה הכולל שיובאו בחשבון שכר העבודה לעניין פיצויי הפיטורים, את שיטת חישוב השכר שישמש בסיס לחישוב פיצויי הפיטורים ואת ההפסקות שחלו בעבודה,

בנסיבות הרשומות למעט שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים שלא יכללו בקביעת סכום הפיצויים, בחקיקת תקנות אלו, יתחשב שר העבודה, בהוראות שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים שהתקנות רלוונטיות אליהם.

א. חישוב הפיצויים כשהשכר הופחת זמנית בהסכם קיבוצי נקבע שהשכר של העובדים יופחת זמנית או לתקופה מסויימת בלבד שנקבעה לעומת השכר שהיו זכאים לו בדרך כלל, לעניין חישוב הפיצויים של עובד שההסכם חל עליו – ייחשב כאילו שכרו לא הופחת וזאת לפי הסכם קיבוצי.

ב. חישוב הפיצויים לפי שכר מינימום למרות מה שנקבע בסעיף "חישוב שכר עבודה" – לא יפחת סכום פיצויי הפיטורים משיעור שכר המינימום לפי הגדרת חוק שכר המינימום לפי היקף המשרה.

13. פיצויים ותגמולים

התשלום לקופת תגמולים, לקרן הפנסיה וכן הלאה לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד, ובמידה שנקבע, או אם תשלום אושר בצו על ידי שר העבודה ובמידה שאושר.

14. פיצויים וגמלת פרישה

במידה ועובד או השאירים שלו, זכאי על פי חוק לגמלה מהמעסיק עקב פרישת העובד מהעבודה או מסיבה אחרת כלשהי, תהיה הגמלה במקום הזכות שלו לפיצויי פיטורים לפי חוק זה.

15. פיטורים ללא פיצויים מכוח הסכם קיבוצי

עובד לא יהיה זכאי לפיצויים או שיהיה זכאי לפיצויים חלקיים בלבד, אם פוטר בנסיבות שעל פי הסכם קיבוצי החל על העובד והמעסיק, ובמידה ואין הסכם כזה, על פי ההסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של העובדים באותו ענף – המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים בלבד.

16. פיטורים ללא פיצויים מכוח פסק דין

בענף עבודה שאין בו הסכם קיבוצי, רשאי בית הדין האזורי לעבודה, לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות המצדיקות פיטורים ללא פיצויים או בפיצויים חלקיים שיקבע, בדיון בעניין זה, יונחה בית הדין האזורי לעבודה על פי הכללים שבהסכם הקיבוצי החל על המספר הגדול ביותר של עובדים.

17. אישור

אישור של שר העבודה או מי שהוסמך לכך על ידיו, שהסכם קיבוצי כלשהו חל על מעסיק ועובד או על המספר הגדול ביותר של עובדים בענף או על המספר הגדול ביותר של עובדים, יהיה ראיה מכרעת לעניין הסעיפים 15 ו- 16.

18. זכות עדיפות לחזור לעבודה ופיצויי פיטורים

אם עובד פוטר עקב צמצום בהיקף העבודה במפעל והובטחה לו זכות עדיפות לחזור לעבודה תוך זמן קצוב, יחולו ההוראות לפיצויי פיטורים לפי ההסכם הקיבוצי החל על העובד והמעסיק, ובמידה ואין הסכם קיבוצי, יחולו ההוראות בהסכם מיוחד בין הרשאים להיות צד להסכם קיבוצי ובלבד שלא יהיה בהסכמים אלו ויתור של קבע על פיצויי פיטורים.

19. הבטחת צבירת הפיצויים בהסכם קיבוצי

מותר שהסכם קיבוצי יקבע את האפשרויות והשיטות לתשלום פיצויי פיטורים, לרבות הפקדתם לזכות העובד כדי להבטיח את הצבירה שלהם לזכות העובד ומשנקבע כך ישולמו הפיצויים בהתאם להסכם. 

20. צו הפקדה

שר העבודה (לאחר התייעצות בשר האוצר ובאישור ועדת העבודה של הכנסת), רשאי להורות בצו למעסיקים להפקיד בקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), סכומים בשיעור שייקבע בצו, כדי להבטיח את הצבירה של פיצויי הפיטורים שהמעסיקים עשויים לשלם לעובדיהם על פי חוק זה.

21. סוגי מעסיקים

בצו הפקדה שיפורסם ברשומות, יוגדרו סוגי המעסיקים שעליהם הוא חל, לפי ענפי הכלכלה, גודל המפעלים, או אזורים ותחילת תוקפו ובלבד שתחילתו לא תוקדם לתאריך פרסומו.

22. תקנות בעניין הכספים שהופקדו

שר העבודה רשאי, באישור ועדת העבודה של הכנסת, לקבוע בתקנות, הוראות בעניינים שלהלן במידה ולא נקבע אחרת בכללים שהותקנו על פי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה:

א. אופן השקעת הכספים שהופקדו על פי צו הפקדה.
ב. אופן תשלום פיצויי הפיטורים לעובדים שלזכותם הופקדו כספים על פי צו הפקדה.
ג. ייעוד הכספים שהופקדו על פי צו הפקדה בקופת גמל והאישור שניתן לה על פי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה תם תקפו או בוטל, או שהקופה התפרקה או נמחקה
ד. הגדלת הסכומים שיש להפקיד בהתאם לצו הפקדה במקרה של פיגור בהפקדתם ושיעור ההגדלה. 

23. גבייה

א. פקודת המיסים (גביה) – להוציא סעיף 11 – חלה על גביית הכספים שיש להפקידם בהתאם לצו הפקדה כאילו היו מס כמשמעותו בפקודת המיסים.

ב. שר העבודה רשאי למנות אדם שיהיו לו את הסמכויות של ממונה על המחוז ושל קצין מחוז לעניין פקודת המיסים והוא ימלא לעניין סעיף זה את התפקידים המוטלים על ממונה מחוז ועל קצין מחוז לפי הפקודה.

24. מועד ההפקדה

סכומים שיש להפקיד בהתאם לצו הפקדה, יופקדו 42 יום לאחר תשלום השכר בעד אותה תקופת עבודה, שר העבודה או מי שיוסמך לכך על ידיו, רשאי להאריך את המועד האמור לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.

סכומים שיש להפקיד בהתאם לצו הפקדה, יופקדו 42 יום לאחר תשלום השכר בעד אותה תקופת עבודה, שר העבודה או מי שיוסמך לכך על ידיו, רשאי להאריך את המועד האמור לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.

25. סכומים משוריינים

א. סכומים ששולמו במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14, או שהופקדו לפי סעיף 19 או לפי סעיף 20, או ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים או ששולמו או שהופרשו לקופת גמל לקצבה –
1. אינם ניתנים להחזרה, להעברה, לשעבוד או לעיקול, הוראה זו לא תחול על סכום ששולם או הופקד כאמור בעד עובד שבינתיים הפסיק לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים אלא אם הסכום מיועד גם לביטוח קצבה ולא נקבע בהסכם קיבוצי או בהסכם אחר שהוא ניתן להעברה או להחזרה.

2. אינם חלק מנכסי המעסיק במקרה של פטירה, פשיטת רגל או פירוק, במידה שתביעות עובדים לפי חוק זה לא סולקו. ב. הוראות סעיף זה יחולו גם לגבי הפרשי ריבית והפרשי הצמדה שנוספו על הסכומים כאמור.

26. זכות בכורה

לעניין גביית החובות, לפי פקודת פשיטת הרגל, או לפי פקודת החברות,
סילוקם קודם לכל יתר החובות – ייחשבו פיצויי פיטורים כשכר עבודה שיש לסלקו קודם לכל יתר החובות, אלא שסכום הפיצויים ושכר העבודה ביחד המסולקים כאמור לא יעלה על 150% מהסכום המקסימלי של שכר העבודה,
שאפשר לסלקו קודם לכלל יתר החובות לפי הפקודות האמורות,
כן יהיו פיצויים כאמור חוב מהחובות שסילוקם קודם לחובות אחרים בפירוק אגודה שיתופית או אגודה לפי החוק העותמני.

27. שכר הכולל פיצויי פיטורים

הסכם בין מעסיק לעובד שפורש בו שהפיצויים כלולים בשכר העבודה, וההסכם אושר על ידי שר העבודה או מי שהוסמך לכך על ידיו, יבוא לעניין הפיצויים במקום הוראות חוק זה ובלבד שאין הסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובד המחייב תשלום פיצויי פיטורים.

28. פשרה והודאת סילוק

פשרה לעניין פיצויי פיטורים והודאת סילוק לא יהיה להם תוקף, אלא אם נערכו בכתב ונאמר בהם במפורש שהם לגבי פיצויי פיטורים.

29. המדינה כמעסיק

א. לעניין חוק זה דין המדינה בתור מעסיקה יהיה כדין כמו כל מעסיק אחר. ב. לגבי הנמנה עם חיל המשטרה או שירות בתי הסוהר, לרבות סוהר נוסף זמני – 1. לא יחולו סעיפים 2 ה' (שביתה או השבתה), לא יחול סעיף התפטרות לרגל העתקת מגורים וגם לא סעיף פיטורים ללא פיצויים מכוח פסק דין.

2. סעיף 2 (אימתי פיטורים אינם פוגעים בזכויות) לא יחול על פיטורים לפי סעיף אי חידוש חוזה עבודה לפקודת המשטרה ולפי סעיף פיטורים ללא פיצויים מכוח הסכם קיבוצי לפקודת בתי הסוהר.

3. לא ייחשב שינוי בתנאי עבודה כהרעה מוחשית בתנאי עבודה כאמור בסעיף 10 (פיצויים למתגייס למשטרה) אם השינוי נעשה מכח סמכות לפי פקודת המשטרה, פקודת בתי הסוהר, תקנות לפיהן, כללי המשטרה במשטרה או כללי השירות בבתי הסוהר.

4. במקום הסכם קיבוצי החל על המעסיק והעובד שמדובר בו בסעיף 15, ייחשב כאילו מדובר בו בכללי השירות במשטרה או בכללי השירות בבתי הסוהר.

30. שמירת זכויות

א. חוק זה אינו בא להפחית מכל זכות הנתונה לעובד לפי דין, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה ולעניין סעיף 11 בעניין שיעור הפיצויים גם לפי הנוהג, ולא יתפרש כממצה זכויותיו של עובד בכל משא ומתן לקביעת זכויות בקשר לפרישה מעבודה. ב. אין בזכאות לפיצויי פיטורים לפי חוק זה כדי לגרוע מזכויות העובד התלויות בוותק העובד.

31. חובת התייעצות

לא יחוקק שר העבודה תקנות אלא לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של העובדים במדינה ועם ארגוניים ארציים ייצוגיים של מעבידים שלדעתו של השר נוגעים בדבר.

32. ביצוע ותקנות

שר העבודה ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי לחוקק תקנות בכל עניין הנוגע לביצוע החוק.

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!