fbpx

כל מה שעלייך לדעת על הודעה מוקדמת

חוק הודעה מוקדמת חל על כל המעוניין לפטר עובד וכן על כל עובד המעוניין להתפטר מעבודה.
לפי חוק זה, על המעסיק או העובד לתת הודעה בכתב מראש טרם סיום יחסי העבודה,
במטרה לאפשר לצד השני להיערך כראוי למצוא עובד חדש או עבודה חדשה.

מהי הודעה מוקדמת?

לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים, 2001, על מעסיק המעוניין לפטר עובד או על עובד המעוניין להתפטר,
יש לתת הודעה מראש טרם סיום תקופת העבודה – על מנת לאפשר לצד השני להיערך בצורה נכונה.
נציין כי מספר הימים אשר כולל את תקופת ההודעה מראש, תלוי במספר משתנים:

וותק במקום העבודה וכן צורת העסקה של העובד –
נציין כי ימי ההודעה נספרים בצורה קלנדרית,
ולא בצורה של ימי עבודה בפועל.

הודעה מוקדמת לפיטורים

מעסיקים המעוניינים לפטר עובדים, מחויבים לעשות זאת בהתראה מראש ובכתב.
יחסי העובד-מעביד בין הצדדים מסתיימים עם תום תקופת ההודעה המוקדמת (כלומר, בסיום יחסי העבודה בפועל).
במהלך התקופה שמרגע מתן הודעת הפיטורים ועד סיום העבודה,

המעסיק חייב להעניק לעובד את כל תנאי העבודה שהיה זכאי להם לפני כן.
העובד מחויב במהלך אותה תקופה להעמיד את עצמו לרשות מקום העבודה
ולהמשיך לעבוד באותו היקף ובאותה רצינות, כפי שנדרשו ממנו לפני כן.

על המעסיק להודיע לעובד על הפיטורים בכתב ומראש, בהתאם לפרק הזמן שבו הועסק העובד במקום העבודה.
מעסיק שלא נתן התראה מוקדמת לעובד לגבי פיטוריו, ישלם לעובד פיצוי השווה לשכר הרגיל שהיה צריך לשלם לו
בתקופת ההודעה המקדימה ללא תנאים סוציאליים (חלף הודעה מוקדמת).
המעסיק אינו חייב לפרט בהודעה המוקדמת את הסיבות לפיטורים.

יציאת העובד לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת

אסור למעסיק לכפות על עובד לצאת לחופשה שנתית (על חשבון ימי החופשה שצבר)
במהלך תקופת ההודעה מטעמים שאינם עניינים.
במקרה שניתנה הודעה מוקדמת (גם אם מדובר בהודעת פיטורים של המעסיק וגם אם מדובר בהודעת התפטרות של העובד)
אסור למעסיק לדרוש מהעובד כי ינצל את ימי החופשה שצבר (ושטרם נוצלו על ידו) במהלך תקופת ההודעה,
וזאת רק על מנת להימנע מהחובה לשלם לו גם שכר עבור עבודתו
במהלך התקופה הזאת וגם פדיון עבור ימי החופשה שלא ניצל.

במקרה שבכל זאת ידרוש המעסיק מהעובד לנצל את ימי החופשה במהלך תקופת ההודעה,
יהיה עליו להוכיח כי הוצאת העובד לחופשה נעשתה כדין, כלומר שהמעסיק עשה זאת ממניעים הקשורים לצרכי העבודה ובתום לב.
בכל מקרה יש להבטיח כי לפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יחפפו את תקופת החופשה,
כלומר יש להבטיח כי לפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המקדימה לא ינוצלו לחופשה.
בכל מקרה אם תקופת ההודעה קצרה מ-15 ימים,
לא ניתן בשום מקרה להוציא את העובד לחופשה שנתית במהלך תקופת ההודעה.

האם מותר לפטר עובד במסגרת ימי מחלה?

לפי החוק אין לפטר בזמן קבלת דמי מחלה,
אך במידה והמעסיק מסר לעובד את ההודעה המוקדמת,
טרם ההיעדרות שלו לפני המחלה,
אז המעסיק יכול לפטרו בסוף תקופת ההודעה.

האם אפשר לצאת לחופשה על תקופה זאת?

במידה והעובד החליט שהוא רוצה לצאת לחופשה – העובד יכול לנצל את ימי החופשה שנצברו לו במשך תקופה זו,
אך המעסיק אינו חייב לאשר זאת במידה ויש לו הסבר הגיוני לכך.

איסור חפיפה בין הודעה מוקדמת וימי מחלה

לפי סעיף 4א(א) לחוק דמי מחלה, אסור למעסיק לפטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו,
במהלך התקופה שבה הוא שוהה בימי מחלה וזכאי לדמי מחלה (וזאת עד לכמות המקסימלית של ימי מחלה שמותר לעובד לצבור).
למרות זאת, אם המעסיק נתן לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפני שנעדר העובד עקב מחלתו,
רשאי המעסיק לפטר את העובד בסיום תקופת ההודעה, אפילו אם מועד זה חל בעת תקופת המחלה.
חשוב לציין כי סעיף זה נחקק בשנת 2009 וקיימות פסיקות קודמות שסותרות אותו.
מה שקובע הוא החוק הנוכחי.

איסור חפיפה בין הודעה מוקדמת ושירות מילואים

סעיף 41א (ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) אוסר על פיטורי עובד במהלך התקופות הבאות:
בתקופת הימצאותו של העובד בשירות מילואים.
בתקופה של 30 ימים לאחר סיום שירות המילואים, במידה ושירות המילואים נמשך מעבר ליומיים רצופים.
בתקופות אלה ניתן לפטר עובד רק באישור מטעם ועדת התעסוקה במשרד הביטחון.

סעיף 41א(ג) לחוק קובע כי בספירת ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא יבואו התקופות שבהן אסור לפטר
עובד בשל שירות מילואים כאמור לעיל (במהלך שירות המילואים, ושלושים יום לאחר שירות המילואים – אם שירות המילואים עלה על יומיים).
הכוונה היא שלא ניתן לחפוף את ימי ההודעה המקדימה עם הזמן שבו נמצא העובד במילואים
ועם 30 הימים מסיום שירות המילואים (אם שירות המילואים נמשך מעבר ליומיים רצופים).

תקופת ההודעה המוקדמת יכולה להתחיל, או להמשיך, רק לאחר שחלפו 30 ימים מסיום שירות המילואים.
אם ניתנה הודעה מקדימה לפיטורים ולאחריה יצא העובד למילואים,
מניין ימי ההודעה המוקדמת ייעצר במהלך התקופה שבה אסור לפטר את העובד בגלל שירות המילואים
(במהלך שירות המילואים ושלושים יום לאחר שירות המילואים, אם שירות המילואים נמשך מעל יומיים).

יש לשים לב כי איסור החפיפה בין ההודעה המוקדמת לשירות המילואים חל רק כאשר מדובר בהודעה מוקדמת לפיטורים.
במקרה שבו העובד מתפטר במהלך שירות המילואים,
אין איסור בחוקי העבודה לחפוף את ימי ההודעה המקדימה להתפטרות עם שירות המילואים.

תשלום כספי במקרה של הפסקת עבודה מיידית במקום הודעה מוקדמת ("חלף הודעה מוקדמת")

המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת,
(בין אם מדובר בפיטורים ובין אם מדובר בהתפטרות) ולשלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא (חלף הודעה מוקדמת).
בתשלום חלף הודעה מוקדמת יש ניתוק מיידי של יחסי עובד-מעביד, העובד מפסיק לצבור זכויות סוציאליות,
והוא אינו זכאי להפרשות לקופות גמל ולביטוח פנסיוני,
אלא אם כן נקבע אחרת בהסכם העבודה או הסכם קיבוצי, או שקיים הסכם אחר במקום העבודה.
במקרה שהמעסיק ויתר על נוכחותו של העובד, העובד זכאי לקבל תשלום גם עבור הודעה מוקדמת וגם בגין פדיון חופשה שנתית
(במידה ועומדים לרשותו ימי חופשה צבורים שהוא לא ניצל)

איך נקבעת תקופת ההודעה המוקדמת?

תקופת ההודעה המקדימה נקבעת בהתאם לוותק שנצבר במקום העבודה.
ימי ההודעה הנדרשים לפי החוק נספרים באופן קלנדרי (כלומר, הכוונה אינה למספר ימי עבודה).

לעובד במשכורת חודשית
עובד בעל ותק של שנת עבודה אחת ואילך – זכאי להודעה של חודש ימים.
עובד בעל ותק של פחות משנת עבודה –  זכאי ליום הודעה אחד עבור כל אחד מ-6 חודשי העבודה הראשונים,
ויומיים וחצי עבור כל חודש נוסף.

ששכר שמשולם על בסיס יומי או שעתי
עובד בעל ותק של עד שנה – זכאי ליום הודעה אחד עבור כל חודש עבודה.

עובד במהלך שנת עבודתו השנייה – זכאי לתקופת הודעה מקדימה של 14 יום בתוספת
יום נוסף עבור כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השנייה.

עובד בשנת עבודתו השלישית – זכאי ל-21 יום בתוספת יום נוסף עבור כל שני חודשי עבודה בשנת עבודתו השלישית.
עובד בעל ותק של 3 שנים ומעלה זכאי להודעה מקדימה של חודש ימים.

איך מחושבת תקופת הודעה מוקדמת לפיטורין?

לשאלה כיצד מחושבת התקופה המקדימה לפיטורין, הרי התקופה נקבעת בהתאם לסוג העובד,
ובהתאם לוותק שצבר במקום העבודה שלו.

עובד במשכורת חודשית:
כאשר מדובר על עובד בעל משכורת חודשית –
העובד זכאי לקבל ו/או מחויב לתת, התראה מראש של חודש ימים.

עובד בעל פחות מוותק של שנה:
כאשר מדובר בעובד בעל ותק של פחות משנה –
העובד זכאי לקבל ו/או מחויב לתת ליום התראה מראש,
עבור כל אחד מ-6 חודשי העבודה הראשונים.

מהי הודעה מוקדמת להתפטרות?

במסגרת התקופה של הודעה מוקדמת להתפטרות ועד סיום העבודה,
על המעביד לאפשר לעובד להגיע לעבודה כרגיל ולהתייחס אליו בתור עובד רגיל המבצע של עבודתו,
כלומר, לאפשר לו להגיע לעבודה באותן שעות ולתת לו יחס שווה כמו כל העובדים.
נוסף על כך, המעסיק מחייב להעניק לעובד, את כל תנאי העבודה שלהם היה זכאי לפני כן.

עובד שלא נתן התראה מראש לגבי ההתפטרות שלו, צריך לשלם למעסיק גם כן פיצוי בגובה השכר הרגיל,
לו היה זכאי במסגרת תקופת ההודעה המקדימה להתפטרות.

יש להודיע על ההתפטרות בכתב ומראש, בהתאם לפרק הזמן שבו הועסק העובד במקום העבודה.
עובד שלא נתן התראה מקדימה למעסיק לגבי התפטרותו,
ישלם למעסיק פיצוי בגובה השווה לשכר הרגיל שהיה זכאי לו בתקופת ההודעה המקדימה.
אם המעסיק מוותר על העסקת העובד בתקופת ההודעה כלומר, מבקש מהעובד לאחר הודעת ההתפטרות
להפסיק לעבוד לאלתר – עליו לשלם לעובד חלף הודעה מוקדמת.

ההודעה המוקדמת אינה צריכה לכלול את הסיבות להתפטרותו,
ולמעסיק אסור לחייב את העובד לציין את הסיבה להתפטרותו, או להחתימו על מסמך אחר שבו הוא מציין את הסיבה להתפטרות.
עם זאת, כאשר מדובר בהתפטרות עקב הרעת תנאים (נסיבות שמזכות את העובד בפיצויי פיטורים למרות שהוא התפטר ולא פוטר),
על העובד להתריע מראש על ההרעה בתנאים ועל כוונתו להתפטר ולתת למעסיק הזדמנות נאותה לתקן את מה שמצריך תיקון ככל הניתן,
אם לא יעשה זאת, יהי קשה לעובד להוכיח כי התפטרותו נעשתה עקב הרעת התנאים, ויהיה גם קשה לזכות בפיצויי הפיטורים.

 

הודעה מוקדמת לעובד

הסכמה על תקופת הודעה מקדימה ארוכה מזו הקבועה בחוק

עובד ומעסיק רשאים להסכים על תקופת הודעה ארוכה מזו הקבועה בחוק,
אולם לפי פסיקת בית הדין לעבודה, העובד אינו מחויב לה, והדבר תלוי ברצונו של העובד בלבד.
במקרה שנקבעה בהסכם העבודה תקופת הודעה ארוכה מזו הקבועה בחוק,
והעובד המתפטר מעוניין לנצל את מלוא ימי ההודעה כקבוע בהסכם, על המעסיק לכבד את תקופת ההודעה הקבועה בהסכם.

אם המעסיק מעוניין לוותר על עבודתו של העובד בתקופת המקדימה לפיטורים, עליו לשלם לעובד תמורתה שכר
בגובה שכרו עבור התקופה שבה ויתר על העסקתו.
לעומת זאת אם העובד מעוניין להתפטר ולמסור הודעה הקצרה מזו שעליה הסכימו המעסיק והעובד,
הוא רשאי לעשות זאת, כל עוד אורך תקופת ההודעה אינו קצר מהתקופה שנקבעה בחוק.
במקרה זה למעסיק אסור לנקוט כל צעד ענישתי כלפי העובד, וגם לא לקזז סכומים כלשהם מהתשלומים המגיעים לעובד.

 

מה עוד חשוב לדעת?

הודעה מוקדמת נחשבת לאחד המרכיבים החשובים בתהליך פיטורים צודק ותקין,
והיא מגשימה את אחת הזכויות הבסיסיות של האדם, בכל הקשור לבטחון תעסוקתי.
על מנת לבצע אותה כראוי, יש חשיבות עליונה, לקבוע הסדרים המתאימים לשני הצדדים.

במידה ועזבתם מקום עבודה או פוטרתם נשמח לסייע לכם לבדוק,
האם קיבלתם את פיצויי הפיטורים המגיעים לכם על פי חוק.

מאמרים נוספים שכדאי לך לקרוא
התעמרות בעבודה

התעמרות בעבודה

ישנן סיבות שונות לכך שעובד מרגיש לא בנוח בלשהות במקום העבודה או להמשיך לעבוד במקום העבודה, אחת הסיבות העיקריות היא יחס לא הולם מצד המעסיק

קרא עוד »

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!